Strafrechtadvocaat nodig?
+31 (0) 6 47788013

Kantoorklachtenregeling

Ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en het vastleggen van een procedure om binnen een redelijke termijn klachten van cliënten op een constructieve wijze af te handelen, stelt Kim Elema Strafrechtadvocaat, overeenkomstig artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur (Voda), deze kantoorklachtenregeling vast.

Artikel 1 | Definities

 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
  • Klacht: een op schrift gestelde klacht van of namens cliënt tegen mr. K. Elema, of tegen een onder haar verantwoordelijkheid werkzaam persoon, over de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
  • Klager: cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  • Klachtenfunctionaris: de advocaat die belast is met de afhandeling van de klacht;
  • Kantoor: Kim Elema Strafrechtadvocaat.

Artikel 2 | Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met cliënt door het kantoor wordt aangegaan.
 2. Kim Elema Strafrechtadvocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 | Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Overeenkomstig artikel 11 van de algemene voorwaarden van het kantoor is deze kantoorklachtenregeling via de website van het kantoor te downloaden en te raadplegen. Bij het sluiten van een overeenkomst van opdracht met het kantoor wordt cliënt door het toezenden van de algemene voorwaarden op de kantoorklachtenregeling gewezen.

Artikel 4 | Wijze van indienen van klacht

 1. Indien cliënt een klacht heeft, kan hij of zijn vertegenwoordiger deze per e-mail toezenden aan het e-mailadres elema@kimelemastrafrecht.nl.
 2. Indien een vertegenwoordiger van cliënt een klacht indient, voegt deze bij de klacht een ondertekende schriftelijke volmacht, waarin hij aangeeft gemachtigd te zijn namens cliënt een klacht in te dienen.

Artikel 5 | Interne oplossing

 1. Cliënt en het kantoor zullen allereerst proberen onderling tot een oplossing te komen.

Artikel 6 | Klachtenprocedure

 1. Komen cliënt en het kantoor er samen niet uit, dan zal de klacht wordt doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. De advocaat die belast is met de afhandeling van klachten en daarmee functioneert als klachtenfunctionaris is mr. L.H. van der Grinten, advocaat te Eindhoven.
 2. De klachtenfunctionaris stelt klager en degene over wie geklaagd is in de gelegenheid om een toelichting te geven op de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de klacht cliënt en degene over wie geklaagd is een gemotiveerd oordeel geven over de klacht. Dat gebeurt schriftelijk. De klachtenfunctionaris kan in haar oordeel eventueel aanbevelingen doen.
 4. Indien de klachtenfunctionaris niet binnen een maand een oordeel over de klacht kan geven, zal zij daarvan melding maken bij klager en bij degene over wie geklaagd is. De klachtenfunctionaris zal daarbij laten weten waarom zij niet binnen die termijn kan oordelen. Ook zal zij laten weten binnen welke termijn zij wel een oordeel kan geven.
 5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie geklaagd is het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 7 | Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 8 | Civiele rechter

 1. Indien de klacht niet tot tevredenheid van klager is afgehandeld, kan hij zijn klacht voorleggen aan de civiele rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Heb je een klacht of heb je vragen over deze kantoorklachtenregeling?

Neem contact op via elema@kimelemastrafrecht.nl.

In de wet staat dat je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep moet laten weten waarom je het niet eens bent met het vonnis. Doe je dit niet en kom je vervolgens ook niet op de zitting in hoger beroep? Dan wordt jouw hoger beroep niet behandeld.

In uitzonderingssituaties kan het hof buiten jouw aanwezigheid beslissen jouw zaak alsnog te behandelen, bijvoorbeeld als het de straf die je eerder opgelegd hebt gekregen veel te laag vindt. Als je je later toch hebt neergelegd bij het vonnis kun je het hoger beroep voor de zekerheid dus beter intrekken. Dat kun je doen zolang er geen (inleidende) zitting bij het hof is geweest.

Daarnaast moet je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep laten weten of je onderzoekswensen hebt. Doe je dat later? Dan gaat het hof terughoudender om met het toewijzen van verzoeken.

Wanneer kan de politie mijn rijbewijs invorderen?

De politie is (onder meer) in de hieronder genoemde gevallen bevoegd jouw rijbewijs in te vorderen.

 • Onder invloed van alcohol
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht geblazen dan wel jouw bloed bevatte meer dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed. Ben je beginnend bestuurder? Dan liggen de grenzen lager en moet het gaan om meer dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel meer dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed. Ook wanneer geen bloed- of ademonderzoek is gedaan maar wel een ernstig vermoeden bestaat dat je dusdanig veel alcohol op hebt, mag de politie het rijbewijs invorderen;
 • Weigeren mee te werken aan een onderzoek
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of ademonderzoek. De achterliggende gedachte achter de invordering is dat het niet mag lonen om niet mee te werken. Er wordt dan vanuit gegaan dat je niet meewerkt omdat je kennelijk (veel) gedronken/gebruikt hebt.
 • Forse snelheidsovertreding
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en bent staande gehouden nadat je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden. Reed je op een bromfiets? Dan mag de politie het rijbewijs al invorderen wanneer je meer dan 30 km/u te hard reed.
 • Gevaarlijk rijgedrag
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht.

 

Ook wanneer je (bijvoorbeeld) hebt gereden onder invloed van drugs mag de politie direct jouw rijbewijs invorderen. Als de politie netjes de wet volgt, wordt jouw rijbewijs dan alleen niet naar het Openbaar Ministerie, maar direct naar het CBR gestuurd. Als je met het CBR te maken hebt, is dat een bestuursrechtelijke maatregel en geen strafrechtelijke. Het heeft in dat geval geen zin om aan de officier van justitie te vragen het rijbewijs terug te geven of bij de (straf)rechter te klagen dat jouw rijbewijs is ingevorderd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)

Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de overheid gedeeltelijk of volledig de advocaatkosten. Je hebt hiervoor geen rechtsbijstandsverzekering nodig. De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat beoordeelt of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een ‘toevoeging’ of ‘pro deo’ genoemd. De Raad kijkt daarvoor naar twee dingen:

 • Het soort procedure 
 • De hoogte van jouw inkomen en vermogen

 

Bij de veelvoorkomende strafrechtelijke procedures onder het kopje ‘strafzaken’ kun je per procedure terugvinden of de Raad voor die procedure (gedeeltelijk of volledig) de advocaatkosten wil vergoeden of niet. Staat de procedure waar je hulp bij nodig hebt er niet tussen? Neem dan contact op. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

Daarnaast wordt dus gekeken naar jouw inkomen en vermogen. De inkomens- en vermogensgrens vind je hier terug.